دسته گل

دسته گل

در زمان های گذشته عروس خانم ها برای دفع پلیدی و سمبلی از کامیابی چند دسته سیر،میوه،شکوفه درختان،گیاه،دانه با خود حمل میکردند. در طول گذشت سال گیاه و دانه های مختلف جای خودشان را به گل، که نشانی از شادی و پایداری عشق است داد.

تشریفات مجالس آن دو با معرفی بهترین مراکز گل آرایی شما را در این امر مهم راهنمایی می کند.