منوی شماره ۱

مشتریان  گرامی قیمت منو ها بر اساس تاریخ،نفرات و موقعیت مکان برگزاری تعیین میگردد

قیمت پایه منو غذا وسرویس از نفری۱۰۰/۰۰۰تومان شروع میگردد