جایگاه عروس و داماد محل برگزاری مراسم عروسی در باغ تالار

جایگاه عروس و داماد محل برگزاری مراسم عروسی در باغ تالار